Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008

Đất
Ta nghèo bởi ta chưa hiểu đất


Đất sinh sôi ta sống chai lì


Đất bao dung ta thiếu lòng tha thứ


Đất mở đường ta lầm lũi bước đi