Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Chào Nguyên Xuân


Ăn tết với Bạc Liêu


Mở đầu hạnh phúc của con trai

Với bác Nguyễn Sự ở Hội An


Với bác Lê Nuôi và cô Vy


Với cô Thanh Hải ở VP TBKTSG Đà Nẵng

 
ở Bà Nà

ở Đà Nẵng

ở Đà Nẵng

ở Hội An

ở Hội An

ở Hội An